top of page

Eindelijk Wet homologatie van onderhands akkoord


Wetswijzigingen per 1 januari 2021

Als je bedrijf in financiële problemen zit, kun je je schuldeisers vanaf 1 januari 2021 een akkoord aanbieden om de schulden van je bedrijf te herstructureren. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) heeft als doel faillissementen te voorkomen. Als de rechter het akkoord goedkeurt, moeten schuldeisers zich eraan houden, ook als ze het er niet mee eens zijn. Het kan dus zijn dat schuldeisers tegen hun wil genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden.


Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan dit. De wet gaat op 1 januari 2021 in. Ondernemers kunnen nu al starten met de voorbereidingen om te proberen een faillissement te voorkomen. Check hoe dit akkoord werkt.

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. De ondernemer met schulden (de schuldenaar) kan het WHOA-traject ook zelf in gang zetten.


Advocaat Dirk Spoormans van MannaertsAppels Advocaten deelt zijn visie op hoe de wet ondernemers gaat helpen. Door zijn jarenlange ervaring als curator en bewindvoerder is hij bekend met financiële herstructureringen van ondernemingen. Daarnaast gaat KVK-adviseur en jurist Sergej Schuurman in op de betekenis van de nieuwe wet voor ondernemers.

Zo werkt de WHOA Tot 1 januari 2021 geldt dat er alleen een akkoord is wanneer alle schuldeisers en aandeelhouders instemmen. Wanneer 1 schuldeiser of aandeelhouder dwarsligt, kan dit leiden tot een faillissement. Na 1 januari geldt de WHOA. De kern van deze wet is het akkoord. De schuldenaar overlegt met schuldeisers. Deze afspraken worden vastgelegd in een conceptakkoord. Over dit conceptakkoord van de schuldenregeling moet worden gestemd. Daarna bevestigt de rechtbank (homologatie) het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling. Ook als niet alle bij het akkoord betrokken schuldeisers of aandeelhouders instemmen. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd, omdat schuldeisers en aandeelhouders zich door deze wet aan het akkoord moeten houden. Zelfs als ze genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking, kwijtschelding van de schulden of uitstel van betaling. De ondernemer met schulden houdt tijdens het WHOA-traject de controle over zijn onderneming en kan blijven ondernemen.

De inhoud en inrichting van het akkoord moeten aan een aantal voorschriften voldoen. Een van de onderdelen van de nieuwe wet is dat de ondernemer zijn schuldeisers indeelt in klassen. Denk aan schuldeisers met een verschillende rangorde, zoals de Belastingdienst en pand- of hypotheekhouders. De WHOA geeft de ondernemer ruimte het akkoord met schuldeisers (crediteuren) zelf in te richten, vertelt Spoormans: “Je bent bijvoorbeeld vrij om een akkoord aan te bieden aan 1 of meerdere klassen crediteuren en aan andere klassen juist niet.” De schuldeisers die je niet benadert voor een akkoord, behouden hun recht op een volledige betaling van de openstaande schulden. Het tweede onderdeel van de wet is dat een meerderheid binnen 1 klasse moet instemmen met het voorstel. Het gaat hierbij om een meerderheid die twee derde van het totale bedrag aan openstaande vorderingen binnen die klasse vertegenwoordigt. De rechter moet het akkoord vervolgens bevestigen. Als dat gebeurt, moeten ook de tegenstemmers zich aan het akkoord houden. Ook als zij met minder dan de volledige vordering genoegen moeten nemen. Spoormans benadrukt hierbij dat er in de nieuwe wet ook iets geregeld is voor kleine zelfstandige schuldeisers. “Voor kleine mkb’ers, bedrijven met minder dan 50 werknemers, is bepaald dat zij minimaal 20% van hun openstaande vordering terug moeten krijgen. Daarmee is dus ook de positie van de kleinere mkb’ers beter geborgd.” Ook wat betreft lopende overeenkomsten zoals huur verandert er wat door de WHOA. De huurder kan deze met toestemming van de rechter eenzijdig beëindigen, als de verhuurder niet instemt met een voorgestelde vrijwillige wijziging of beëindiging. “Aangezien bij veel ondernemingen de bottleneck met name zit in de huur van de bedrijfsruimte, biedt de WHOA enig soelaas”, aldus Spoormans. Belangrijkste punten bij inzetten WHOA

 • Het bedrijf kan nu of in de toekomst zijn schulden niet meer betalen.

 • Het doel van een akkoord moet zijn: - het afwenden van een dreigend faillissement van een onderneming die na herstructurering weer financieel gezond is; - de afwikkeling van een onderneming zonder overlevingskansen, waarbij door het akkoord voor schuldeisers een beter resultaat behaald wordt dan met een faillissement.

 • Er moet een haalbaar en doordacht akkoord liggen.

 • De besluitvorming over en de inhoud van het akkoord moet aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen.

 • Een belangrijke voorwaarde is dat het akkoord redelijk moet zijn. Dat houdt bijvoorbeeld in dat schuldeisers en aandeelhouders door het akkoord niet in een nadeligere positie mogen komen.

 • Arbeidsvoorwaarden van het personeel mogen niet veranderen.

Voor alle bedrijven De WHOA wordt onderdeel van de Faillissementswet (Fw) en geldt voor alle bedrijven. Spoormans schat in dat ook eenmanszaken en zzp’ers in de toekomst vaker gebruik gaan maken van de nieuwe wet. “Eenmanszaken en zzp’ers kunnen weliswaar ook gebruikmaken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), maar hebben doorgaans weinig zin om ruim 3 jaar aan de hand van een bewindvoerder te moeten lopen, zoals bij de WSNP het geval is.” WSNP is alleen mogelijk als je stopt met je bedrijf. Het voordeel van de WHOA is dat het ondernemers een meer praktische en snellere oplossing biedt, met hetzelfde resultaat als de WSNP. Al zet Spoormans ook zijn vraagtekens: “Mogelijke advieskosten voor de begeleiding van een WHOA-traject, die ik inschat op een paar duizend euro aan bijvoorbeeld accountantskosten en juridische kosten, kunnen nog een belemmering vormen voor de kleine zelfstandige.” WHOA is een van de opties Als een faillissement nadert, zijn er verschillende mogelijkheden. Schuldsanering via minnelijke regeling of WSNP of een faillissement. Daar komt nu de WHOA bij. Schuurman geeft aan dat veel ondernemers een faillissement willen voorkomen: “Omdat een curator je bedrijf overneemt op het moment dat de rechter je faillissement uitspreekt. De curator zorgt er dan voor dat jouw schuldeisers worden betaald. Een faillissement kan jaren duren en zelfs aan het einde van een faillissement, kun je nog schulden hebben.” Spoormans denkt dat de nieuwe wet een zeer welkome aanvulling is op de bestaande praktijk. “Het biedt ondernemers in moeilijkheden een oplossing bij een dreigende faillissementssituatie. De WHOA is bovendien sneller en efficiënter dan de bestaande regelingen.” Voorbereiding en akkoord zelf regelen De ondernemer kan zonder hulp van derden een akkoord voorbereiden en aanbieden aan zijn schuldeisers en aandeelhouders. Bij de voorbereiding van een akkoord deponeert de ondernemer een verklaring bij de griffier van de rechtbank, waarin hij vermeldt dat hij met het WHOA-traject start. Een advocaat is nodig wanneer het homologatieverzoek bij de rechtbank wordt ingediend. In het algemeen kan een ondernemer zich door een juridisch of financieel adviseur laten ondersteunen bij het hele WHOA-traject. Ook kan de schuldenaar de rechter vragen een herstructureringsdeskundige aan te wijzen, die in plaats van hem het akkoord aanbiedt. Hij kan dit bijvoorbeeld doen om iedere schijn van belangenvermenging te voorkomen. Of om het vertrouwen in het proces en daarmee de slagingskans van het akkoord te vergroten. Het is ook mogelijk dat schuldeisers, aandeelhouders of een eventuele ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging het initiatief nemen en de WHOA in gang zetten. Zij kunnen de rechter vragen een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Deze kan vervolgens een akkoord voorbereiden en dit aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders voorleggen. Nu al aan de slag Je kunt nu al starten met de WHOA, zodat je op 2 januari 2021 je akkoord voor kunt leggen aan de rechter:

 • Overleg met je bank, verhuurder, leveranciers en aandeelhouders.

 • Maak afspraken over bijvoorbeeld: - uitstel van betaling - kwijtschelding van schulden - omzetten van schulden in aandelen in de onderneming

 • Leg die afspraken vast in een conceptakkoord. Zorg er daarbij voor dat je de betrokken schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen onderbrengt. Dit doe je op basis van hun rechtspositie en verschillende afspraken die je met ze wilt maken.

 • Leg het conceptakkoord voor aan je schuldeisers en aandeelhouders. Zorg ervoor dat zij minimaal 8 dagen voor de stemming het akkoord kunnen bestuderen.

 • Organiseer een stemming voor de schuldeisers en aandeelhouders die bij het akkoord zijn betrokken.

 • Stel binnen 7 dagen na de stemming een verslag op waarin je onder andere de uitkomst van de stemming vermeldt. Deel dit verslag met de betrokken schuldeisers en aandeelhouders.

Lees wat de voorwaarden zijn en wat je nu al kunt doen in het artikel: Voorkom faillissement met de WHOA. Als een schuldeiser voor 2 januari 2021 jouw faillissement aanvraagt, laat de rechtbank dan direct weten dat je:

 • betalingsachterstand het gevolg is van de uitbraak van het COVID-19 virus;

 • bezig bent met de voorbereiding van een akkoord en

 • gebruik wilt maken van de WHOA en je akkoord in januari aan de rechter voor wilt leggen.

Time-out Arrangement als ondersteuning bij WHOA Bij de inwerkingtreding van de WHOA wordt meer informatie gepubliceerd over aanvullende dienstverlening toegespitst op de WHOA. Zoals advies, coaching, doorverwijzing en ondersteunende tools. Dit maakt onderdeel uit van het ondersteuningspakket bij de WHOA, in de vorm van het Time-out Arrangement (TOA), dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met stakeholders vormgeeft.


Bron: Kamer van Koophandel, Annelies Den Breejen.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page