top of page

Insolventie

Wij adviseren en ondersteunen het management van ondernemingen bij het realiseren van een turnaround. Ons team deskundigen, soms in samenwerking met interim management professionals, geeft vaak bijzonder goede resultaten. In snel veranderende markten zijn verbeteringen in de strategie en bedrijfsvoering noodzakelijk om het voortbestaan op de lange termijn zeker te stellen. Een reorganisatie kan nodig zijn omdat het niet goed gaat met de onderneming, maar ook om simpelweg de winstgevendheid te vergroten – en er niet zozeer verliezen worden geleden.

Tijdens de herstructurering werken onze professionals nauw samen met de bedrijfsleiding om een haalbaar en uitvoerbaar plan te ontwikkelen. Wij geven advies over de specifieke aspecten van de reorganisatie en helpen bij het maken van belangrijke keuzes op onder andere het gebied van relaties en communicatie.

 

Verandermanagement is een belangrijk onderdeel als het gaat om bedrijven met acute financiële problemen. Eerst wordt er door ons een plan opgesteld waarin er wordt gekeken welke (grote) veranderingen een bedrijf door moet voeren om weer gezond te worden. Door te vernieuwen en te reorganiseren is het mogelijk voor bedrijven de financiële moeilijkheden achter zich te laten. Wij kunnen uw onderneming helpen doelen te stellen en de kernpunten daadkrachtig aan te pakken.

Een faillissement zal te allen tijde moeten worden voorkomen. Helaas lopen de processen niet altijd zoals een bedrijf zou willen en is hulp om een faillissement te voorkomen erg welkom. Wij kunnen uw bedrijf helpen bij een dreigend faillissement. Soms kan een tijdelijke rolwisseling wenselijk zijn om de koers te verleggen. Bijvoorbeeld omdat het zittend management in de loop der jaren hoofd- en bijzaak niet goed heeft weten te onderscheiden: bedrijfsblind is geworden.


Naast onze rol als vertrouwd adviseur kunnen we ook interim management op ons nemen. Of we nu de rol van vertrouwd adviseur of interim manager op ons nemen – we maken gebruik van onze ervaring en bewezen diagnoses om snel te identificeren welke factoren de prestaties belemmeren. Afhankelijk van de eisen en de situatie kunnen wij naast financieel interim management ook interimfuncties binnen de verkoop en marketing-functies voor u invullen. Soms om kritische leegtes in te vullen, bestaand talent te vervangen of als ondersteuning om korte en lange-termijn doelstellingen te bereiken.

Wanneer de situatie vraagt om snelle interventie om significante veranderingen in korte tijd te bewerkstelligen, hebben wij kritische interim-managers beschikbaar. Deze bewezen interim-managers voegen waardevolle ondersteuning aan de prestatieverbetering toe, ze kunnen onmiddellijk kritische leidinggevende (top)functies invullen. Zo kunnen we de doorlooptijd verkorten van invoering van specifieke prestatieverbeteringen. Om snel resultaat te bewerkstelligen hebben wij 3 dimensies aan boord; financiën, leiderschap/strategie, verkoop/marketing. Ons team levert een unieke mix van ervaring, inzicht en analyse – in combinatie met goed functionerende beheers- en adviesvaardigheden. Interim-management is de kern van onze prestatieverbetering, turnaround en herstructureringen. Kortom, onze snelle interventies richten zich op snelle en meetbare verbetering van EBITDA en kasstroom.

Wanneer een bedrijf in liquiditeitsproblemen zit of dreigt te komen is snel handelen essentieel. Door snel en kundig te handelen kan schade worden beperkt.

Omdat liquiditeitsproblemen altijd een dieper liggende oorzaak hebben, zijn verbeteringen in de bedrijfsvoering noodzakelijk om het voortbestaan op de lange termijn zeker te stellen. Lees meer over strategisch advies.

 

Wanneer een bedrijf geconfronteerd wordt met liquiditeitsproblemen gaat er veel tijd zitten in het regelen van de onderhandelingen met schuldeisers, de bank en in sommige gevallen zelfs deurwaarders. Belangrijke tijd die eigenlijk hard nodig is om het bedrijf weer gezond te krijgen. Het gaat er in deze gevallen op lijken dat een faillissement niet te vermijden is. Het is dan ook van groot belang dat een bedrijf in een dergelijke situatie niet te lang wacht met het ondernemen van actie. Stop met het uitstellen en doorschuiven van de problemen, maar neem maatregelen.

Dwangakkoord buiten faillissement

De Wet continuïteit ondernemingen II (WCO II) maakt het mogelijk om buiten een faillissementsscenario schulden te herstructureren door een schuldeisersakkoord buiten faillissement te introduceren. Dit buitengerechtelijk schuldeisersakkoord zou het mogelijk moeten maken dat een faillissement voor (een onderneming met) winstgevende bedrijfsactiviteiten kan worden voorkomen door de schulden van de onderneming te herstructureren. Over het voorontwerp heeft inmiddels consultatie plaatsgevonden. De bedoeling was om het wetsvoorstel in het najaar van 2015 voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Er werd echter geconstateerd dat op een aantal punten van het wetsvoorstel nader onderzoek en overleg nodig was. Voorbeelden van deze punten zijn de rechten van aandeelhouders en de wijziging van toekomstige verplichtingen uit lopende overeenkomsten. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel dit voorjaar alsnog voor advies naar de Raad van State kan worden toegezonden.

Bijna altijd hebben liquiditeitsproblemen een dieperliggende oorzaak. Om in de toekomst gezond te kunnen blijven ondernemen is het van belang dat u leert om vroegtijdig bij te sturen (maatregelen te nemen). Nadat er vanuit een insolventiesituatie financiële ruimte en daarmee tijd is gecreëerd gaan wij met u een concreet veranderplan voor uw organisatie en uw persoonlijke ontwikkeling maken. Door de prestaties te verbeteren kan worden voorkomen dat het bedrijf opnieuw in de problemen komt. Door u de handvatten te geven om adequaat sturing te geven om een dergelijk probleem vroegtijdig aan te zien komen, kunt u dit zelf oplossen of zelfs voorkomen. Er zal worden bekeken wat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat deze situatie is ontstaan. We zullen u hierbij helpen met behulp van onze concrete toekomststrategie.

bottom of page